Pracujemy codziennie. E-wizyta w 15 minut

Regulamin

REGULAMIN SERWISU I REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZIELONYTEMAT.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zagadnienia związane z funkcjonowaniem portalu zielonytemat.pl należącego do spółki PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-105) przy ul. Twarda 18, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł

 2. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000260014.

 3. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie Serwisu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do skorzystania z usług wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 5. W celu zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez Pacjenta zamówienia na określone Usługi Telemedyczne poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie uzupełnienie danych, dodanie usług do koszyka i zaakceptowanie wymaganych zgód.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta użytkownik, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych usług.

§ 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;

 2. Strona Internetowa / Serwis – serwis zielonytemat.pl.pl.

 3. Usługodawca – Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o., NIP: 5252939676, REGON: 524214110 z siedzibą w Warszawa (00-105) przy ul. Twarda 18. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.

 4. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) – świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy lub podmiot lecznicy współpracujących z PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. na rzecz Pacjenta, usługa świadczona na odległość, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (bez bezpośredniego badania Pacjenta w gabinecie), z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

 5. Pacjent/Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Telemedycznych, będąca obywatelem Polski;

 6. Formularz – formularze konsultacji lekarskiej z opcją uzyskania E-Recepty, E-Skierowania, E-konsultacji, które umożliwiają realizację Usługi Telemedycznej, formularze znajdują się na Stronie Internetowej Serwisu;

 7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 8. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu Internetowego dostępna TUTAJ.

 9. Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą – regulamin organizacyjny dostępny TUTAJ.

§ 3 RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, MIEJSCE I PRZEBIEG ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o prowadzi szeroko rozumianą działalność leczniczą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności.

 2. Zadaniem spółki PT TECHNOLOGY Sp. z o.o jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja pacjentów oraz promowanie zdrowia.

 3. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest Podmiotem Leczniczym zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

 4. Przedmiotem działalności jest oferowanie odpłatnych usług w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Są one udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności.

 5. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  a) adres e-mail: kontakt@zielonytemat.pl
  b) numer telefonu: +48691165254 (dostępny w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00)
 6. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest poprzez:

  1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,

  2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,

  3. zapoznanie się i akceptację Polityki prywatności przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,

  4. wniesienie opłaty za Usługę Telemedyczną w wysokości określonej w Cenniku.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;

 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za każdym razem jest miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

 3. Świadczeniami medycznymi są konsultacje lekarskie przeprowadzane na podstawie formularza online. Pacjent uzupełnia i następnie wysyła formularz, lekarz analizuje przesłany formularz i na podstawie zebranych informacji decyduje o dalszych krokach, m.in. o wystawieniu e-recepty lub odmowie jeśli są przeciwwskazania i nie widzi podstaw do ich wystawienia. Świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty tylko na e-konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia e-recepty.

 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy, którzy wykonują zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, na podstawie umowy z zawartej z PT TECHNOLOGY Sp z o.o.

 5. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:

  1. Kompleksową zdalną konsultację, w tym poradę medyczną,

  2. informację na temat przyjmowanych leków,

  3. zdalną konsultacją lekarską z możliwością wystawienia e-skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

  4. zdalną konsultację lekarską z możliwością wystawienia e-recepty – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

 1. Status ubezpieczenia Pacjenta nie jest weryfikowany, w związku z czym e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane, nawet w przypadku spełnienia kryteriów refundacji.

 2. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego lekarz decyduje o ilości przepisanych leków/opakowań.
 3. Pacjent uzupełnia i przesyła kartę informacyjną na temat swojego stanu zdrowia (wywiad) za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. Na podstawie formularza osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.

 4. Lekarz może odmówić wypisania e-recepty lub skierowania jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania. Są to m.in. wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, których nie udało się wyjaśnić, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku usługę konsultacji uznaje się za zrealizowaną, a środki nie podlegają zwrotowi.

 5. O odmownej decyzji lekarza Pacjent informowany jest mailowo lub telefonicznie.

 6. Lekarz bęzdie kontaktować się z pacjentem drogą mailową, telefoniczną lub wiadomością SMS, aby uzupełnić wywiad medyczny lub pozyskać dodatkowe informacje o stanie zdrowia. Lekarz może także poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli pacjent nie dopełni tego warunku, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona, a środki za usługę nie zostaną zwrócone. Lekarz ma 24 godziny na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej. Termin ten może zostać wydłużony o dwa dni robocze w przypadku, w którym Pacjent poda niewystarczające dane i zajdzie konieczność ich uzupełnienia oraz w przypadku konieczności korekty recepty.

 7. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu. Zlecenie podejmowane jest zazwyczaj w ciągu 15 minut natomiast z przyczyn losowych może zostać wydłużone na 12 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz wpłynięcia opłaty. W przypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent jest informowany o tym SMS-em wysłanym na polski numer telefonu lub mailem. Realizacja Usługi Telemedycznej następuję maksymalnie w ciągu 72 godzin.

 8. Po realizacji świadczenia przez Usługodawcę, zgodnie z oświadczeniem składanym podczas procesu składania zamówienia, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 9. Kod e-recepty jest wysyłany w formie SMS-a lub wiadomości e-mail na wskazany polski numer telefonu lub adres e-mail.

 10. Świadczenie medyczne polega na e-konsultacji zdalnej, podczas której lekarz może wystawić e-receptę , a nie na zakupieniu e-recepty.

 11. W przypadku Formularza Zwolnienie Lekarskie / L4 lekarz kontaktuje się z pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), w szczególności jeśli ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lub co do danych wskazanych w formularzu. Lekarz może także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. Lekarz podejmuje dwie próby kontaktu.

 1. PT TECHNOLOGY Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem.

 2. Usługodawca korzysta z przyjmowania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, operator serwisu payu.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495. Dostępne sposoby płatności podane są na stronie internetowej: poland.payu.com/rozwiazania-platnicze.

 3. Spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 4 WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ

 1. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów. Dokumenty przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie i poufności danych.

 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę PT TECHNOLOGY Sp. z o.o na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej, a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu udzielone zostało stosowne uprawnienie, na mocy odrębnych ustaw.

 3. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji jest następująca:

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,30 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 10,00 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,00 zł

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej prosimy o kontakt na nasz adres e-mail kontakt@zielonytemat.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby.

§ 5 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Cennik opłat brutto za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PT TECHNOLOGY Sp. z o.o znajduje się w serwisie zielonytemat.pl.

 2. Wniesienie opłaty następuje po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Formularza i zaakceptowaniu zapisów umowy. Jest to warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej.

 3. Jeśli lekarz wykona konsultację i odmówi wykonania Usługi Telemedycznej z powodu wnioskowania o leki niedozwolone zgodnie z naszym regulaminem (lista poniżej) – usługę konsultacji uznaje się za zrealizowaną, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków za zamówienie. Jeżeli decyzja odmowna wynika z przeciwwskazań wynikających z wypełnionego formularza lub nie ma jakichkolwiek wskazań do wypisania e-recepty na dany lek, usługę konsultacji także uznaje się za zrealizowaną, a zwrot środków nie przysługuje Pacjentowi. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z innych powodów (np. awaria systemu), istnieje możliwość złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

§ 6 REKLAMACJE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące problemów technicznych w świadczeniu Usług Telemedycznych są składane przez Pacjenta drogą tradycyjną na adres siedziby spółki podany w Regulaminie lub mailowo: kontakt@zielonytemat.pl.

 2. W treści reklamacji należy podać:

  1. dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, pesel, adres e-mail, ewentualnie numer zamówienia, numer telefonu, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. oczekiwania Pacjenta,

  4. wskazanie daty Usługi Telemedycznej.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

 2. Jeśli dane podane w reklamacji nie są pełne, zwrócimy się do Pacjenta z prośbą o ich uzupełnienie.

 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. W razie braku zgodności usługi z umową Pacjentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników przy użyciu danych Usługodawcy.

 6. W przypadku chęci złożenia reklamacji, użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Pacjent może odstąpić od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Rekomendujemy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail kontakt@zielonytemat.pl. W tej sytuacji Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 2. Jeśli lekarz dokonał już analizy wniosku, a Pacjent złoży rezygnację (przed wystawieniem E-recepty) – usługę konsultacji uznaje się za zrealizowaną, natomiast Usługodawca może zdecydować o zwrocie Pacjentowi 50% ceny usługi.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 4. Rekomendowaną formą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej kontakt@zielonytemat.pl.

 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 FORMULARZ E-RECEPTY NA TABLETKĘ PO I ANTYKONCEPCJĘ

Pacjent, który wypełnia jeden z formularzy dotyczący antykoncepcji lub tabletki po jest świadomy i oświadcza, że:

 1. Oświadczasz, że jesteś kobietą i masz skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.

 2. Leku nie można przyjmować w ciąży.

 3. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.

 4. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.

 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.

 6. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.

 7. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.

 8. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację do lekarza ginekologa.

 9. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.

 10. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.

Lekarz ma prawo odmówić wydania recepty jeśli istnieją wątpliwości medyczne, dotyczące np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.

§ 9 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-105) przy ul. Twarda 18, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł, określana dalej jako „Administrator”. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Administrator drogą mailową: kontakt@zielonytemat.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, prawidłowego funkcjonowania Placówki oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celach profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

 2. Okres przechowywania danych osobowych
  – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

 3. Odbiorcy danych osobowych

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców:

   1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;

   2. dostawcom usług dla Administratora, którzy zapewniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, aby umożliwić udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);

   3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 1. Prawo do wniesienia skargi

  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 2. Źródło pochodzenia danych

  • Dane osobowe pobierane są przez Administratora z przesłanego Formularza.

§ 10 Rejestracja w portalu

 1. Pacjent może dokonać rejestracji w portalu w celu polepszenia i ułatwienia korzystania ze świadczonych usług telemedycznych, która skutkuje założeniem indywidualnego konta, udostępnianego za pośrednictwem portalu w Panelu Pacjenta.

 2. W trakcie rejestracji koniecznym jest podanie następujących danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) PESEL (w przypadku nieposiadania numeru PESEL niezbędne jest podanie kraju i numeru paszportu),
  c) data urodzenia,
  d) adres e-mail,
  e) numer telefonu,
  f) adres.
 3. Pacjent może skorzystać ze świadczonych Usług Telemedycznych bez konieczności rejestracji w portalu.

 4. W przypadku chęci skorzystania z Usługi Telemedycznej bez rejestracji, a także po zarejestrowaniu / zalogowaniu, Pacjent musi złożyć następujące oświadczenia i wyrazić zgodę:

  1. oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu, a w tym:

   • a) oświadczenie, iż podane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą

   • b) oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

  2. oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości polityki prywatności;

  3. oświadczenie o zgodzie na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni i przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia.

 1. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących swojego loginu i hasła do portalu, tj. takiego działania, które ograniczy możliwość uzyskania danych dostępowych oraz korzystanie z portalu przez osobę trzecią.

 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż podane dane osobowe są niezgodne z prawdą lub konto jest wykorzystywane przez inną niż Pacjent osobę, organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 3. W przypadku podejrzenia, iż osoba trzecia pozyskała login i hasło do portalu oraz posiada potencjalną możliwość korzystania z portalu, Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pod adresem mailowym kontakt@zielonytemat.pl.

 4. Każdy Pacjent może założyć tylko jedno konto na portalu.

 5. Zabroniona jest rejestracja na portalu w imieniu innej osoby.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz oferowanych usług, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Usługodawcy. Bez zgody Usługodawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych jest zabronione.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen usług oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta i Pacjenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: ………………………………..……

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)

na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy……………………

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

Umów się na e-wizytę na medyczną marihuanę