Pracujemy codziennie. E-wizyta w 15 minut

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pojęcia

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator danych lub Spółka – PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.

Podobni użytkownicy – to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową Administratora przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być przez Google wysyłana reklama Administratora, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.

Serwis – serwis internetowy „Zielonytemat.pl” działający pod adresem https://zielonytemat.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Kontakt

Jak można się z nami skontaktować:

 • Elektronicznie za pomocą email: kontakt@zielonytemat.pl – w sprawach dotyczących serwisu oraz iod@znanarecepta.pl – w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Wysyłając list na adres siedziby: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – p. Magdalenę Mistarz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@znanarecepta.pl.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane przez Spółkę PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, NIP: 5252939676 REGON: 524214110. Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł, na zasadach opisanych w Rozporządzeniu:

 • art. 9 ust. 2 lit. a i h (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w jednym lub kilku konkretnych celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3).

 • art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

 • art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

 • art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

 • art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę (e-konsultacje) czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. (Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest dostępna w regulaminie.) Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków są dostępne poniżej:

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą:

 • imię

 • nazwisko

 • płeć

 • PESEL (w przypadku osób nieposiadających PESEL niezbędne jest podanie kraju oraz numer paszportu)

 • adres

 • informacje dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i terapeutycznego, pielęgnacyjnego bądź rehabilitacyjnego, w szczególności w zakresie opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych, rozpoznania problemów zdrowotnych, ciąży, zaleceń, informacji o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach; informacji o lekach wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych przepisywanych na receptę lub bez recepty

 • numer telefonu

 • adres e-mail

 • w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego

 • adres IP urządzenia –w celach techniczno-informatycznych oraz statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie z serwisem)

 • Możemy przetwarzać także dane o numerze rachunku bankowego/karty w związku z dokonana płatnością za usługę

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Spółkę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

 • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

 • przypomnienia o wizycie,

 • odwołania wizyty,

 • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą
być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług
oferowanych przez administratora

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy), osoby, które sam upoważnisz oraz podmioty działające na zlecenia administratora m.in. dostawcy usług IT (w tym dostawca systemu do obsługi placówki medycznej – EDM, operator płatności), księgowości oraz podmiotom przetwarzającym.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • Dostępu do danych osobowych – uzyskania od administratora
  potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a ma to miejsce,
  uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie
  wskazanym w art. 15 RODO.

 • Sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora
  niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego
  usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych
  w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na
  obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

 • Ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach
  wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych
  osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone
  ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem
  dokumentacji medycznej.

 • Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych
  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
  do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie
  zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani
  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe
  zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile
  jest to technicznie możliwe.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
  określonych w art. 21 RODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Jeśli uznasz, że działania Spółki PT Technology Sp. z o.. naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych w Spółce – iod@znanarecepta.pl lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie
danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych
a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez
Komisję Europejską.

PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google Ads,

 • usługi Google Analytics

 • usługi Facebook Ads

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony Administratora.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń
zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in.
konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być
podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również
niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody
na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia
zdrowotnego.

Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola plików Cookie

 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.

 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

 • Przechowywanie haseł – hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci.

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników

 • Umożliwienie Logowania do serwisu

 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

 • Usługi afiliacyjne

 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

 • Serwowanie usług multimedialnych

 • Świadczenie usług społecznościowych

Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP

 • Typ przeglądarki

 • Rozdzielczość ekranu

 • Przybliżona lokalizacja

 • Otwierane podstrony serwisu

 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

 • Rodzaj systemu operacyjnego

 • Adres poprzedniej podstrony

 • Adres strony odsyłającej

 • Język przeglądarki

 • Prędkość łącza internetowego

 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Login

 • Adres e-mail

 • Adres zamieszkania

 • Płeć

 • Data urodzenia / wiek

 • Numer telefonu

 • Numer PESEL ( w przypadku osób nieposiadających PESEL niezbędne jest podanie kraju oraz numer paszportu)

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

 • Inne dane zwykłe

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Adres e-mail

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

 

Umów się na e-wizytę na medyczną marihuanę